Καλωσορίσατε

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 

των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.

 

Τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών» το οποίο προσεγγίζει με σύγχρονο και ολοκληρωμένο τρόπο την παρακολούθηση των υδάτινων οικοσυστημάτων και τη διαχείριση των λεκανών απορροής και των παράκτιων περιοχών και αφορά στο Περιβάλλον, τον Άνθρωπο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η προαγωγή της διεπιστημονικής προσέγγισης της εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας και της διαχείρισης υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και παράκτιων περιοχών και των διαχειριστικών εφαρμογών σύμφωνα με τις Οδηγίες 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα και 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική.
 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού σε επιμέρους τομείς των επιστημών της Βιολογίας, της Γεωλογίας και των Πολιτικών Μηχανικών, για στελέχωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα, Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, Τοπική Αυτοδιοίκηση – Περιφέρειες – Εποπτείες Αλιείας, Οργανισμοί Λιμένων, κ.ά.), αλλά και του ιδιωτικού τομέα (Μελετητικά γραφεία, Κέντρα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Βιοπαρακολούθησης, κ.ά.).